Italia Keno 10E 20/90

Belgia Keno 20/70

Win For Life 10/20

Cehia Keno 12/60

Ungaria Putto 8/20